Đánh giá cơ hội

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng tài liệu từ dự án Immigrant.Today.

Trang này mô tả các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng Immigrant.Today.

Dự án Immigrant.Today ("Trang web", “Trang web", "Chúng tôi", "Quản trị") bao gồm một trang web có địa chỉ https://vn.Immigrant.Today.

Các Điều khoản sử dụng trang web này (sau đây gọi là "Điều khoản") quy định việc sử dụng Dự án Immigrant.Today của Người dùng trang web (sau đây gọi là "Người dùng") . Người dùng là người đã đăng ký trên Trang web cũng như người chưa trải qua thủ tục đăng ký nhưng đã truy cập các trang của Trang web ít nhất một lần.

1. Điều kiện chung

1.1 Nếu bạn chọn sử dụng Trang web, phần mềm và các tệp khác, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là "Quy tắc"), bao gồm cả việc đăng ký tài khoản của bạn trên Trang web. Các Quy tắc này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Người dùng và Quản trị viên, chủ đề của thỏa thuận này là việc cung cấp dịch vụ cho Người dùng để sử dụng Trang web và các dịch vụ của nó.

1.2 Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện được nêu trong các Điều khoản này bất cứ lúc nào và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang web.

1.3. Bạn có nghĩa vụ phải đọc các Quy tắc này trước khi sử dụng Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi ban hành Quy tắc sửa đổi, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ Quy tắc với tất cả các sửa đổi của chúng.

1.4 Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc những thay đổi đối với chúng, thì bạn có thể ngừng sử dụng Trang web hoặc chấm dứt tài khoản của mình theo cách được nêu trong đoạn 4.5. của Quy tắc.

2. Nội dung trang web

2.1 Các tài liệu được xuất bản trên Trang web nhằm mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại. Tất cả tài liệu được xuất bản trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tin tức, ảnh chụp, hình ảnh, minh họa, âm thanh và video clip (gọi chung là "tài liệu" hoặc "nội dung") đều được bảo vệ bản quyền và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Cơ quan quản lý hoặc một bên là nhà cung cấp nội dung. Bạn phải tuân thủ mọi thông báo, thông tin hoặc hạn chế bổ sung về bản quyền có trên bất kỳ trang nào.

2.2 Nội dung trên Trang web được bảo vệ bản quyền theo luật bản quyền của Canada và quốc tế. Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, sao chép (trừ khi được quy định trong đoạn 2.3 của các Điều khoản này), tạo tác phẩm mới, phân phối, thực hiện hoặc khai thác nội dung Trang web theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả phần mềm) toàn bộ hoặc một phần.

2.3 Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép nội dung của Trang web, các thành phần và thành phần khác được hiển thị trên Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, tuân theo tất cả bản quyền và các thông báo khác có trong đó. Nghiêm cấm sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cơ quan quản lý.

2.4 Các ấn phẩm Internet và ứng dụng di động được phép sử dụng miễn phí thông tin đăng trên Trang web, với điều kiện là siêu liên kết mở và đề cập đến nguồn gốc không thấp hơn đoạn đầu tiên.

3. Từ chối trách nhiệm pháp lý

3.1 Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo chất lượng thông tin có sẵn trên Trang web. Thông tin trên Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không đánh giá quyền nhập cư vào bất kỳ quốc gia nào của một cá nhân.

3.2 Thông tin trên Trang này không được hiểu là dịch vụ pháp lý hoặc tư vấn pháp lý. Người dùng nên liên hệ với luật sư nhập cư có trình độ hoặc nhà tư vấn nhập cư được cấp phép và nhận được lời khuyên chuyên môn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ trước khi thực hiện bất kỳ hành động hoặc quyết định nào dựa trên bất kỳ tài liệu nào trên Trang web.

3.3 Các tài liệu trên Trang web có thể có lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin có trên Trang web và không thể đảm bảo cũng như sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin.

3.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web của bên thứ ba mà Người dùng truy cập thông qua Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý kiến hoặc tuyên bố nào được thể hiện trên trang web của bên thứ ba hoặc trong nội dung của họ.

4. Đăng ký và bảo mật

4.1 Là một phần của quá trình đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn sẽ tạo thông tin đăng nhập bằng cách chọn mật khẩu và cung cấp địa chỉ email.

4.2 Mỗi đăng ký có giá trị cho một người dùng. Bạn không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình để không người nào khác có quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể hủy hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu bạn chia sẻ thông tin đăng nhập của mình. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của mình. Việc không tuân thủ những điều trên được coi là vi phạm Quy tắc, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.

4.3 Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của mọi người ở mọi lứa tuổi trên Trang web, tuy nhiên, để bảo vệ trẻ em, những người dưới độ tuổi trưởng thành không được đăng ký trên Trang web.

4.4. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc hoạt động nào đối với tài khoản của bạn trên Trang web, bao gồm cả việc bên thứ ba sử dụng tài khoản của bạn với sự cho phép của bạn.

4.5 Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với mail@immigrant.today.

5. Các điều kiện khác

5.1 Ban quản lý có quyền:

5.1.1. sửa đổi Trang web theo quyết định riêng của mình;

5.1.2. chỉnh sửa hoặc xóa tài liệu được xuất bản trên Trang web;

5.1.3. cung cấp dịch vụ trả phí và miễn phí cho Người dùng (sau đây gọi là "Dịch vụ");

5.1.4. thay đổi chi phí và loại Dịch vụ, các điều khoản của chúng;

5.1.5. đơn phương sửa đổi Quy tắc;

5.1.6. xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng.

5.2 Ban quản trị luôn sẵn sàng xem xét các đề xuất, mong muốn của người dùng và bên thứ ba về cổng thông tin.

5.3 Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin họ đăng trên Trang web.

6. Luật áp dụng

6.1. Mọi khiếu nại liên quan đến Trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi chủ sở hữu Trang web tọa lạc, bất kể xung đột với các quy định của pháp luật.

  • #Điều khoản sử dụng
  • #điều khoản sử dụng
  • #điều khoản và điều kiện
  • #tài liệu sao chép
  • #bản quyền